Kursinhalte:

Chromosomen- und Genmutationen, Stammbaumanalysen: monohybrid,
autosomal, gonosomal, dominantrezessiv